STATUT
„FUNDACJI LATAJĄCA AKADEMIA ELŻBIETY MAŁANICZ-ONOSZKO”

Tekst statutu jednolitego ze zmianami dokonanymi w dniu 14 listopada 2012 r.,
10 kwietnia 2013 r. i 20 listopada 2013 r.
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Fundacja pod nazwą „Fundacja Latająca Akademia Elżbiety Małanicz-Onoszko”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Elżbietę Teodorę Małanicz-Onoszko, Elżbietę Barbarę Skolimowską i Iwonę Marię Lampart, zwanymi dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Anny Chełstowskiej w Warszawie przy ul. Podwale 13 dnia 21 czerwca 1999 r. repertorium A Nr3250/99 (działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203) oraz niniejszego statutu.
§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 3
Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
§ 4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 5
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.
§ 6
Fundacja używa owalnej pieczęci z napisem w otoku wskazującym jej nazwę i siedzibę.
§ 7
Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym oraz prawnym zasłużonym dla Fundacji.
ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA
§ 8
Celem Fundacji jest:
1. Wspieranie rozwoju oświaty i wychowania oraz kultury i sztuki.
2. Inicjowanie i wspieranie działalności społeczno-kulturalnej, edukacyjnej i opiekuńczej.
3. Wspomaganie i promowanie działalności społecznej i kulturalnej na rzecz pomocy
w przystosowywaniu się do życia osób niepełnosprawnych oraz narażonych na wykluczenie społeczne.
4. Integracja i rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych oraz narażonych na wykluczenie społeczne.
5. Rehabilitacja lecznicza.
6. Edukacja muzyczna osób niepełnosprawnych oraz narażonych na wykluczenie społeczne jako jedna z form rehabilitacji.
7. Popularyzacja wiedzy o problemach osób niepełnosprawnych.
8. Działalność impresaryjna oraz organizacyjna wydarzeń artystycznych.
§ 9
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie, finansowanie i/lub współfinansowanie muzykoterapii oraz zajęć usprawniających w tym ruchowych dla osób niepełnosprawnych oraz narażonych na wykluczenie społeczne.
2. Organizowanie i finansowanie wdrożenia nowej metody indywidualnego nauczania pn. „Metoda Ruchomych Kolorowych Nut” według autorstwa Elżbiety Małanicz-Onoszko (nagrodzona przez Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury i Sztuki w 1993 r.) osób niepełnosprawnych oraz narażonych na wykluczenie społeczne.
3. Wydawanie i publikowanie materiałów szkoleniowych.
4. Finansowanie i/lub współfinansowanie uczestnictwa dzieci i młodzieży w programach Fundacji.
5. Organizowanie, finansowanie i/lub współfinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.
6. Finansowanie i/lub współfinansowanie pomocy metodycznych osobom biorącym udział
w programach Fundacji.
7. Nawiązywanie kontaktów i podejmowanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, grupami oraz osobami fizycznymi zainteresowanymi celami Fundacji.
8. Organizowanie, finansowanie i/lub współfinansowanie zajęć terapeutycznych, warsztatów integracyjnych i koncertów.
9. Organizowanie, finansowanie i/lub współfinansowanie wydarzeń integracyjnych.
10. Organizowanie, finansowanie i/lub współfinansowanie kształcenia muzycznej kadry specjalistycznej do pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz narażonych na wykluczenie społeczne.
11. Zatrudnianie specjalistów do realizacji celów statutowych Fundacji.
12. Ustanawianie stypendiów dla dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie.
13. Działalność statutowa może być prowadzona, jako działalność nieodpłatna pożytku publicznego lub jako działalność odpłatna pożytku publicznego w zakresie określonym w § 9 niniejszego statutu.
§ 10
Fundacja realizuje swoje cele statutowe zgodnie z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z obowiązującym prawem, a zwłaszcza z ustawą
o fundacjach i niniejszym statutem.
§ 11
Fundacja realizując swoje cele statutowe kieruje się zasadami sprawiedliwości społecznej
i równości wszystkich osób.
§ 12
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych
i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.
ROZDZIAŁ III
ORGANY FUNDACJI
§ 13
Organami Fundacji są:
– Rada Fundacji zwana dalej „Radą”,
– Zarząd Fundacji zwany dalej „Zarządem”.
§ 14
W skład Rady wchodzą osoby w liczbie od 3 do 9. Kolejnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub w przypadku rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
§ 15
Członkowie Rady:
1. Nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2. Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
§ 16
Członkostwo w Radzie wygasa na skutek śmierci, złożenia rezygnacji, odwołania przez Fundatorów, nie brania udziału w Posiedzeniach Rady przez więcej niż 6 miesięcy lub wykluczenia przez Radę w drodze uchwały podjętej w glosowaniu tajnym większością 2/3 głosów wszystkich jej członków za zachowanie godzące w dobre imię Fundacji.

§ 17
Rada jest organem o uprawnieniach nadzorczych, kontrolnych, inicjatywnych
i opiniodawczych.
§ 18
Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Rady.
§ 19
Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku. Rada każdorazowo na sesji wybiera Przewodniczącego i Sekretarza obrad. Członkowie Rady powinni być powiadomieni przez Przewodniczącego Rady lub jego Zastępcę o czasie, miejscu i porządku obrad przynajmniej na 14 dni przed planowanym terminem sesji.
§ 20
W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu.
§ 21
Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych o ile postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej. Wymagana jest jednak obecność Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego.
§ 22
Rada może uchwałą nadać honorowy tytuł „Zasłużony dla Fundacji Latająca Akademia”.
Tytuł ten nadany może być osobom fizycznym i prawnym, które:
– dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji,
– zadeklarują zamiar dalszego materialnego wspierania Fundacji,
– w inny sposób wspomagają działalność Fundacji.
§ 23
Do zakresu kompetencji Rady należy:
1. powoływanie i odwoływanie członków Rady,
2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
3. nadzór nad realizacją kierunków działania Fundacji i działalnością Zarządu,
4. zatwierdzanie programów działania Fundacji,
5. zatwierdzanie preliminarza budżetu rocznego Fundacji,
6. przyjmowanie okresowych sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium Zarządowi,
7. ustanawianie zasad udzielania dotacji i innych form pomocy ze środków Fundacji,
8. dokonywanie rewizji majątku oraz kontroli finansowej,
9. tworzenie i ustalanie przeznaczenia funduszy celowych,
10. ustalanie regulaminu działania Rady oraz zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu,
11. przyznawanie tytułu honorowego „Zasłużony dla Fundacji Latająca Akademia”,
12. dokonywanie zmian w statucie Fundacji,
13. połączenie Fundacji z inną fundacją,
14. likwidacja Fundacji,
§ 24
Posiedzenia Rady są protokołowane.
§ 25
Zarząd składa się od 3 do 5 osób i jest powoływany na okres 3 lat przez Radę w głosowaniu tajnym.
§ 26
Rada posiada prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego członków w każdym czasie.
§ 27
Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa.
§ 28
Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla kompetencji Rady.
Zarząd przede wszystkim:
1. reprezentuje Fundację na zewnątrz, w szczególności wobec organów państwowych i innych organizacji,
2. uchwala roczne i wieloletnie programy działania Fundacji,
3. uchwala roczne plany finansowe, bilanse oraz sprawozdania z działalności Fundacji,
4. uchwala regulamin zwrotu kosztów i wydatków osobom, które poniosły je w związku
z działalnością Fundacji,
5. sprawuje zarządzanie majątkiem Fundacji,
6. przyjmuje dofinansowania, subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
7. kieruje bieżącą działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów statutowych,
8. sporządza i składa Radzie sprawozdanie ze swej działalności minimum raz w roku,
9. ustala liczbę pracowników Fundacji i ich wynagrodzenia,
10. tworzy i likwiduje jednostki organizacyjne Fundacji oraz określa regulamin ich działalności.
§ 29
1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Do ważności uchwały wymagana jest obecność przynajmniej połowy członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
2. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

§ 30
Oświadczenia w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu.
§ 31
Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
ROZDZIAŁ IV
MAJĄTEK I ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ FUNDACJI
§ 32
Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie 1500 zł (słownie tysiąc pięćset zł) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
§ 33
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 34
Dochody Fundacji pochodzą głównie z:
1. darowizn, spadków, zapisów, dotacji,
2. dofinansowań i subwencji od osób prawnych i fizycznych,
3. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
§ 35
Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków, zapisów oraz innych wpływów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeśli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§ 36
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§ 37
Z majątku Fundacji mogą być tworzone odrębne Fundusze Celowe. Decyzję o ich utworzeniu i przeznaczeniu podejmuje Rada.
§ 38
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.
ROZDZIAŁ V
ZMIANA STATUTU
§ 39
Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.
§ 40
Wniosek i decyzje o zmianie statutu podejmuje Rada w drodze uchwały 2/3 członków Rady.
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 41
W celu efektywnego realizowania swoich celów Fundacja ma prawo połączyć się z inną fundacją.

§ 42
Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.
§ 43
Decyzję o ww. połączeniu podejmuje Rada w drodze uchwały 2/3 członków Rady.
§ 44
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągania celów, dla których została powołana, albo w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
§ 45
O likwidacji Fundacji decyduje Rada w drodze uchwały podjętej większością 4/5 głosów członków Rady. Likwidatora Fundacji wyznacza Rada.
§ 46
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.
§ 47
Statut wchodzi w życie w dniu zarejestrowania Fundacji.

Print Friendly, PDF & Email